Privacy policy

Vetrouwlijkheid bij Olympus Bouw B.V.

Olympus Bouw B.V., verwerkt in het kader van haar bedrijfsvoering persoonsgegevens. Olympus Bouw B.V. hecht er groot belang aan dat met die persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan en dat die persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Alle verzoeken om informatie en alle gespreken over het lidmaatschap van Olympus Bouw B.V. blijven vertrouwelijk en worden dus niet gemeld aan derden.

Verwerking persoonsgegevens door Olympus Bouw B.V.

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
Persoonsgegevens worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verkregen.

Persoonsgegevens worden slechts verwerkt indien en voor zover is voldaan aan minimaal één van de volgende rechtmatige grondslagen:
a. De betrokkene heeft voor de verwerking van persoonsgegevens zijn ondubbelzinnige toestemming verleend.
b. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de Betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar
aanleiding van een verzoek van de Betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst.
c. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke onderworpen is.
d. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene.
e. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke of van een derde aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

Persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

De verantwoordelijke neemt maatregelen zodat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Indien persoonsgegevens worden verzameld bij de betrokkene, informeert de verantwoordelijke de betrokkene over zijn identiteit en de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij de verantwoordelijke op goede gronden mag aannemen dat de betrokkene daarvan reeds op de hoogte is. Aan deze informatieplicht wordt voldaan vóór het moment van verkrijging.

Indien de persoonsgegevens op een andere manier worden verkregen, informeert de verantwoordelijke de Betrokkene op het moment van vastlegging of, wanneer de persoonsgegevens bestemd zijn om te worden verstrekt aan een derde, op het moment van eerste verstrekking. De verplichting geldt niet wanneer de betrokkene reeds op de hoogte is, dan wel wanneer de mededeling aan Betrokkene onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost. In dat geval wordt de herkomst van de Persoonsgegevens vastgelegd. De verplichting geldt evenmin wanneer de vastlegging of de verstrekking bij of krachtens de wet is voorgeschreven.

Indien het, gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt, nodig is uit oogpunt van het waarborgen van een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens, zal in aanvulling op de informatie als hierboven omschreven, nadere informatie worden verstrekt aan de betrokkene.

Olympus Bouw B.V. kan in het kader van haar bedrijfsvoering via het internet persoonsgegevens van betrokkenen, die haar via dit medium benaderen, alsmede andere informatie vastleggen en verder verwerken.

Olympus Bouw B.V. kan in het kader van haar bedrijfsvoering persoonsgegevens van betrokkenen en andere informatie die via telecommunicatieve weg worden uitgewisseld vastleggen op gegevensdragers en verder verwerken.

Bijzondere situaties

Persoonlijke gegevens van leden worden niet bekend gemaakt aan derden. Uitsluitend bij een ernstig ongeval, als een lid niet bereikt kan worden in een noodsituatie, indien een lid zou worden verdacht van een misdrijf, indien de persoongegevens van het lid relevant zouden zijn in enig rechtsgeding, of als er een wettelijke plicht bestaat de persoonsgegevens bekend te maken, worden persoonsgegevens van leden verstrekt.
LOPENDE PROJECTEN & KOMENDE PROJECTEN
in 
Rotterdam en Amsterdam
in 
West en Midden Nederland
in 
Haarlem, Leiden en Delft
in 
regio Zuid Holland
in 
Maassluis, Gouda en Zeist
in 
regio Den Haag en Utrecht
Zoeken
Selecteer hieronder één of meerdere van de criteria of voer een trefwoord in. Wanneer u niets invult zullen alle vacatures worden getoond. Wanneer u tijdens het klikken de CTRL- toets ingedrukt houdt, kunt u meerdere criteria selecteren.
Trefwoord

Olympus Bouw B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.